Strategi og Vision

Anvendelse

Konceptet anvendes i strategiprocesser til at udfolde det store billede af virksomhedens aktuelle situation, i relation til markedet, kunder, kompetencer, kerneværdier og potentiale, kendt såvel som uudnyttet, og på den baggrund at sætte nye mål, konkretisere og fastlægge alternative fremtidsscenarier

Problematik

Bestyrelsen og direktionen i en virksomhed står overfor en væsentlig strategisk udfordring:

Scenarie:
En virksomhed i el-sektoren har sin primære omsætning fra et enkelt produkt, nemlig statsligt reguleret el-salg. Gennem årene har virksomheden oparbejdet et stor kapital.
For at mindske sin afhængighed af dét ene produkt, og af den statslige regulering, starter virksomheden en proces som har som mål at udnytte virksomhedens stærke kapitalgrundlag til at igangsætte nye forretningsmæssige initiativer som aktiverer i virksomhedens skjulte potentiale

Det er væsentligt for den strategiske udfordring som virksomheden står overfor at komme godt fra start. Det er nødvendigt hurtigt og effektivt at identificere problemstillinger og potentialer. Det skal ske på en måde så der opbygges et klart fælles billede af status, udfordringer og muligheder, på en måde så der ikke hersker tvivl om dagsordenen og er sikkerhed for at alle taler ud fra den samme referenceramme.


Indhold & forløb

I løbet af de 3 dage som en proces vare vil en deltagergruppe på 8-12 personer komme til at udfolde en række områder:  

Hvem er virksomhedens konkurrenter? Hvem er interessenterne inden for virksomhedens område? Hvem er kernekunden? Hvad er virksomhedens centrale markeder? Hvori består den nuværende kerneforretning? Hvordan ser organisation ud? Hvilke kendte og skjulte potentialer findes i organisationen? Hvad er virksomhedens: Idegrundlag, Vision, Mission og Kerneværdier?

For hvert område vil deltagerne opbygge en visionpool-collage, som opsamler og  repræsentere diversiteten af indfaldsvinkler, samt identificere kernen i hvert enkelt område.

Deltagerne kommer til at arbejde med sammenhængen imellem de forskellige områder, veje at gå og mulige konflikter, og i løbet af denne proces vil det  overordnede billede tegne sig. Vi kalder det ’the Visionpool Strategic Cloud’ Ud af det overordnede billede vil deltagerne identificere et antal scenarier eller ’Strategic Constellations’, som bliver uddybet og dokumenteret.

Processen vil ofte af sted komme en ændring eller omformulering af virksomhedens overordnede vision.


Udbytte

En klar og præcist afstemt fælles forestilling om den udfordring som virksomheden står overfor og det fundament der findes, samt et katalog over handlemuligheder, som på én gang kommer til selve kernen af de aktuelle problemstillingerne, samtidig med at deltagerne opnår et godt strategisk fundament for den videre proces.

Processens resultat vil umiddelbart være ’the Visionpool strategic cloud’, et meget stort billede på bestyrelsens væg hvor alt er fastholdt. Det samme billede er dokumenteret på Visionpool consultant-area, Visionpool’s projektweb, hvor de enkelte delområder og scenarier vil være fastholdt i et katalog af  selvstændige rapporter hvorfra de kan videreudvikles og publiceres på web og som tryksager, og indgå som et referencepunkt for den efterfølgende proces.